เข่าเสื่อม การผ่าตัด ความเสี่ยง


โรคข้อเข่าที่มีภาวะเสื่อมมากเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเกือบทั้งหมด เมื่อ
รักษาโดยวิธีการอื่นๆ แล้ว ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร จนกระทั่งผู้ป่วยและ
ครอบครัวตัดสินใจเลือกวิธีผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมซึ่งเป็นการผ่าตัดที่
เลือกเวลา หรือรอได้

ดังนั้นก่อนผ่าตัดแพทย์จะซักประวัติ และตรวจเช็ค
ร่างกายอย่างละเอียด ส้าหรับผู้ที่มีโรคประจ้าตัวจะได้รับการรักษาจาก
แพทย์เฉพาะสาขา จนกระทั่งอาการคงที่จึงจะเข้ารับการผ่าตัดได้ ตลอดจน
ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ด้านผ่าตัดและระงับความเจ็บปวดขณะผ่าตัด
มีความก้าวหน้ามาก ท้าให้ผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้นกว่าในอดีตมาก
มีการให้ยาแก้ปวดอย่างเพียงพอและเหมาะสมจึงไม่ต้องทนทรมาน
กับความปวดหลังผ่าตัดมากนัก

ดังนั้นความเสี่ยงจากโรคประจ้าตัวที่เป็นอยู่ หรือภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด
จึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากเช่นเดียวกับการผ่าตัดใหญ่อื่นๆ

ส้าหรับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดใส่ข้อเข่าเทียมที่ส้าคัญพบได้
น้อยมากประมาณร้อยละ 1-2 เช่น
การติดเชื้อแผลผ่าตัด
ข้อเทียมหลุดหลวมหรือหัก
ข้อยึดติด
การเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดด้าหรือในปอด

การปฏิบัติตัวของ ผู้ป่วยและการมีส่วนร่วมของญาติ
ในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งในการฟื้นฟูสภาพ
ของผู้ป่วยให้เคลื่อนไหวได้เร็ว ช่วยให้ข้อเข่าเทียมมีอายุการใช้งานที่
ยาวนานขึ้น

เป็นสมาชิกฟรี เข่าเสื่อม.com

รับข่าวสารและข้อมูลพิเศษ ส่งตรงจากหมอโจ

 

 

 

ฉลองยอดขาย โปรโมชั่นสุดร้อนแรงแห่งปี

บริหารโดย หมอโจ

ทพ.ภฤติพงค์ แจ้งจำรัส 089-938-2869

 

 

 

ใส่ชื่อ: 
ใส่Email: 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 Subscribe to My Newsletter